Dr. Giovanni Armillotta presents You

for the Albanian Football (Soccer) and Sports

Dr. BESNIK DIZDARI on line

Historia e Kampionatëve të Shqipërise. Vol. III: Vitet 1939-’42
Ombra GVG, Tiranė, 2004, p. 150

To buy this book or have infos on it, write to bdizdari@san.com.al, bdizdari@sanx.net

HOME

2004